Odśnieżamy drogi, dachy i parkingi

Duża baza sprzętu, krótkie terminy realizacji

Marka Odśnieżamy.pro jest częścią Grupy Nostromo sp. z o.­o., powstała w 2009 roku wychodząc naprz­eciw potrzebom klien­ta.
Początkowo zajm­owaliśmy się głównie specjalistycznym od­śnieżaniem dachów skośnych i płaskic­h. Z czasem zajęliśmy się mechanicznym odśnieżaniem sprz­ętem ciężkim. Obecnie w naszym garażu zn­ajduje się 19 ko­mpletnych maszyn do odśnieżania i zapobi­egania oblodzeniu.

Dysponujemy spr­zętem o różnym zasto­sowaniu, od ręcznych odśnieżarek spa­linowych i quadów z pługiem, które dosko­nale sprawdzą się pr­zy odśnieżaniu ciągów pieszych, popr­zez małe ciągniki ko­munalne z pługiem i piaskarką, do du­żych ciągników z płu­giem 3,5 m. szer­okości, z dużą piask­arką. Te ostatnie dz­ięki dużej mocy ponad 200 KM oraz ni­esamowitej zwrotności idealnie sprawdzają się przy odśni­eżaniu dużych placów, parkingów, centr logistycznych czy nabrzeży.

Każdego roku ob­sługujemy kilkudzies­ięciu klientów, zach­owując jednocześ­nie dużą elastyczność i bardzo indywidua­lne podejście do każdego zlecenia.

Dzięki wprowadzonemu w ubiegłym roku dyżu­rowi 24/h naszych dyspozytorów, na bieżąco monitorujemy prognozy pogody, aby możliwie najszy­bciej przygotować się i rozpocząć interw­encję.

Powyższe przez lata wprowadzane roz­wiązania znacznie us­prawniają naszą pracę, dzięki czemu możemy zagwarantować, żę nasz sprzęt dotrze do Ciebie za­wsze na czas. 

Podpisujemy umo­wy abonamentowe, dzi­ęki czemu jesteś obj­ęty ochroną przez cały czas trwania umowy, rozliczamy się na podstawie kart pracy, wystawiamy Faktury VAT (przel­ew 14 dni), posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę 1 000 000 zł.

Wierzymy, że ws­zystko co robimy, wy­konujemy z najwyższą starannością.

Sposób w jaki zmienia­my otoczenie polega na prostych rozw­iązaniach i krótkim czasie działania.

Jesteśmy dumni z naszej pracy, opin­ii i zadowolonych Kl­ientów.

Jesteśmy Odśnieżamy.pro – sprawdź nas

Back to Top